نخستین کارخانه کمپوست مازندران نیمه‌خرداد افتتاح می‌شود