توانمندسازی لوکوموتیورانان علم وفناوری در«سرآمد» دوازدهم