خوش خبر: متاسفانه چک نتوانست ما را تحت فشار قرار دهد