کارلوس کی‌روش: امیدوارم فدراسیون به قول‌هایش عمل کند