سدزاگرس سفره های کشاورزان گیلانغربی را خالی کرد/ تشنه لبانی که کوزه آب کنار آن هاست