رقابت ۱۲۰ طلبه در آزمون ورودی سطح ۳حوزه خواهران لرستان