وکیل ضارب شهید علی خلیلی: حکم قصاص موکلم هنوز ابلاغ نشده است