سبحانی: نظر نمایندگان مجلس محترم اما حضور دو شرکت وابسته به خودروسازی به مزایده قانونی است