آقای هاشمی! می‌‌ترسم که در تاریخ نوشته شود در این دوران دزدها امیرکبیر خوانده شدند!