بررسی روش صحیح بازاریابی صادرات برای حضور در بازارهای خارجی