حال ناخوش بیمارستان دلفان/ استاندار دستور تشکیل جلسه اضطراری داد