اظهار نگرانی شورای امنیت از وضعیت انسانی در شهر تدمر سوریه