بهترین تصمیم اتخاذ استراتژی وحدت بر گزینه های فعلی هیات رئیسه