پای «شازده كوچولو» در میان باشد می‌توانی سراغ هر بازیگری بروی