محموله کشتی امدادرسانی ایرانی در جیبوتی با حضور نماینده سازمان ملل تخلیه می‌شود