سدزاگرس سفرهای کشاورزان گیلانغربی را خالی کرد/ زمین هایی که در حسرت آب می سوزند