مدیرمسوول نشر جامعه نگر: واحدهای تکثیر دانشگاه ها تهدید کننده ناشران