نیروهای مسلح هرگونه تهدید را با پاسخ پشیمان کننده مواجه خواهند ساخت