برگزاری نشست «خرمشهر در خاطره‌ها» در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی