فرمایشات فرمانده کل قوا را سرلوحه کار خود قرار دهیم