راه عبور از تحریم ها و کلید حل مشکلات مقاومت و ایستادگی است