ممنوعيت استعمال و عرضه قليان در بوستان‌هاي شهر مشهد