نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مجلس افتتاح می‌شود