«برای رهاشدن از مخالفت ریاض با توافق هسته ای عربستان را تحریم کن»