هیچ نهادی در کشور ما دغدغه جوانان اروپا و آمریکای شمالی را ندارد