فرهاد قائمی: بازگشت سه بازیکن ایران خبر خوشی برای شروع لیگ جهانی است