۷۳ درصد داوطلبان آزمون ارشد پزشکی را زنان تشکیل دادند