موبایل های ژاپنی برای پرداخت پول چشم کاربران را اسکن می کنند