مهران دوستی به لحاظ حرفه ای اسطوره بود/ خداحافظ صدای جنگ