وجود بقاع متبرکه موجب تقویت اعتقادات و آرامش مردم می‌شود