نفرات برتر رقابت های کشتی با چوخه در خراسان معرفی شدند