افتتاح سالنی به نام «هما روستا» و تقدیر از سه هنرمند