تاکید سیسی بر آمادگی قاهره برای حمایت از ارتش عراق