انتقاد فرماندهان عملیات ویژه آمریکا از رویکرد اوباما در قبال داعش/جنگ با داعش احتمال چندین نسل طول م