اردن، امارات و کویت انفجار تروریستی در مسجد شیعیان عربستان را محکوم کردند