رئیس سازمان اوقاف: حضور قاریان نوجوان در مسابقات قرآن، چشمگیر بود