نمیخواهم مرغ و خروس پاپری هم مانند نیمروی کوکب خانم افسانه شود