فرمول خاصی برای محاسبه سرانه مطالعه نداریم/ سنت اهدای کتاب در کشور نهادینه شود