نیروهای مسلح هرگونه تهدید را با پاسخ پشیمان‌کننده مواجه می‌کند