نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن: وام خرید خودرو آثار تورمی ندارد