تمدید قراردادهای اپراتور بندر شهید رجایی تا پایان سال/تکذیب خبر خرید شناور خارجی / افزایش جمعیت سواح