کتاب، قلب کتابخانه‌هاست/ اظهارنظری که بی‌پاسخ نماند