کابوس جولان موتور سیکلت های چینی در پایتخت پایان میگیرد