دستور وزارت ورزش به باشگاه استقلال :نه با مربی مذاکره کنید ، نه بازیکن