دولت توجه ویژه ای به ایجاد زیر ساخت های صنعتی و اقتصادی کشور دارد