حضور همزمان من و منصوریان روی نیمکت استقلال امکان ندارد