جعفری: انتخاب آثار جشنواره امام رضا(ع) نباید متکی به نام ها باشد