در برخی از مدارس غیرانتفاعی تهران آموزه‌هایی خلاف مبانی نظام ترویج داده می شود/ پیمانکاری آموزشی مد