نخستین مجمع عمومی شاخه جوانان و دانشجویان حاما برگزار شد