مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد تأمین اجتماعی تا دی‌ماه 93 پرداخت شد